შესაძლებლობები

DESK.ge -ის პლატფორმის მეშვეობით შეგიძლიათ გაუწიოთ დახმარება ან ერთობლივად მართოთ თქვენს მიერ შერჩეული გვერდი, თქვენს მიერ მოწვეულ მომხმარებლებთან ერთად.

ერთობლივი გარემო

არანაირი ინსტალაცია, დაეხმარეთ საიტის ვიზიტორებს გაუწიოთ ნავიგაცია სერვისის ან პროცესის შესახებ თქვენთან ერთად.

სესიის მართვა

თქვენთითონ განსაზღვრეთ ერთობლივი სესიის დროს ვინ უნდა მართოს გვერდი.

შეტყობინებები

ეკონტაქტეთ ჩეთის მეშვეობით მომხმარებელს ნავიგაციის პარალელურად მომენტალურად.

დოკუმენტების მართვა

ატვირთეთ და გაუგზავნეთ დოკუმენტაცია ან ფოტო მასალა ყოველგვარი შუამავალი პროგრამის გარეშე.

მართვის პანელი

მიიღეთ ინფორმაცია რეალურ რეჟიმში მიმდინარე და დასრულებული სესიების შესახებ.

ვიდეო ჩათი

ტექსტუალური შეტყობინებების გარდა თქვენ შეგიძლიათ აწარმოოთ მაღალხარისხიანი ვიდეო კონფერენცია.

პროექტის პარტნიორია UniPAY.com